Tagság

TAGSÁGI SZABÁLYZAT

 

A tagság:
Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

A tagsági jogviszony keletkezése:
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

Pénzügyi szabályzat:
Az egyesület tagjaira éves befizetési kötelezettség vonatkozik, amelynek díja: 20.000.- Ft.
Ennek a díjnak a rendezésére készpénzes, - és átutalási lehetőség biztosított.

 

Szolgáltatások, amelyeket az Egyesület biztosít tagjai számára:
   a)  Kiadványok, szóróanyagok, prospektusok elhelyezése az Egyesület irodájában
   b)  Bizományos szerződés lehetősége – termékértékesítés
   c)  Marketing tevékenységek – promotálás
   d)  Pályázati lehetőségek figyelése, segítése
   e)  Egyéb közösségi csatornákon való részvétel
   f)  Az Egyesület saját weboldalán való megjelenés biztosítása
   g)  Körlevél/hírlevél/kiértékelések küldése a Tagok számára az elmúlt történésekről, aktualitásokról, programlehetőségekről
   h)  Egyesületi rendezvényekről való tájékoztatás
   i)  Borkostolók, egyéb rendezvények lebonyolításának segítése.

 

A tagsági jogviszony megszűnése:

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:
  a)  A tag kilépésével
  b)  A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
  c)  A tag kizárásával
 2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címezett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
 3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezésit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen marad.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni, az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozzá ás 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

A tagok jogai:

 1. Az egyesület tagja jogosult:
  a.  Az egyesület tevékenységében részt venni.
  b.  Az egyesület szolgáltatásait igénybe venni.
  c.  A közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
  d.  Az egyesület irataiba betekinteni.
  e.  Arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

A tagok kötelezettségei:

 1. Az egyesület tagja:
  a.  Nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
  b.  Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
  c.  Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.  
  d.  Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
  e.  Lehetőség szerint köteles a közgyűléseken megjelenni, tudásával, ismereteivel segíteni az Egyesület munkáját.